Československé kluby abstinujúcich. I.časť

Bútora, M.