Dopad pandémie COVID-19 na liečbu patologického hráčstva na II. psychiatrickej klinike SZU vo FNsP FDR Banská Bystrica

Lóšková, R. – Čekelová, V.