Terapeutická zmena v procese liečby u závislých pacientov v CPLDZ Banská Bystrica

Lešková, M. – Wolt, R.

Úvod: Dôležitou súčasťou liečby závislostí je psychoterapia, najmä skupinová a s tým súvisiace zmeny, ktorými pacient v priebehu liečby prechádza. Ciel: Cieľom práce bolo overiť, či u závislých hospitalizovaných pacientov nastala zmena v jednotlivých oblastiach meraných dotazníkom CORE-OM prostredníctvom kvantitatívneho prístupu. Metodológia: Výskumná časť si dala za cieľ nájsť odpoveď na jednu výskumnú hypotézu, ktorá predpokladala existenciu štatisticky signifikantných rozdielov v jednotlivých dimenziách dotazníka merajúceho psychoterapeutickú zmenu na začiatku a na konci ústavnej liečby. Výskumný súbor tvorilo 56 respondentov (M = 43,52; SD = 12,09). Administrovaný bol dotazník CORE-OM, ktorý sleduje výsledky psychoterapie v bežnej praxi. Pozostáva z 34 položiek, ktoré sú zoskupené v troch základných dimenziách - subjektívny well-being, problémy/symptómy, interpersonálne a sociálne fungovanie. Zvyšné položky tvoria prídavnú oblasť a tou je rizikové správanie. Výsledky: Stanovenú hypotézu o existencii rozdielu v zmene medzi začiatkom a koncom ústavnej liečby sme overovali prostredníctvom parametrických a neparametrických testov. Výsledky poukazujú na to, že v priebehu ústavnej liečby závislostí došlo k signifikantnému zlepšeniu v prežívaní subjektívnej pohody, k významnému poklesu v miere problémov a symptómov a tiež aj k zlepšeniu v interpersonálnom a sociálnom fungovaní. K poklesu miery rizikového správania nedošlo. Záver: Zistenia korešpondujú nielen s praktickým poznaním, ale aj s výskumnými zisteniami viacerých autorov. Preskúmanie oblasti terapeutickej zmeny u liečiacich sa pacientov prinieslo cenné poznatky pre overenie efektivity praxe terapeutického procesu v Centre pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici.

Kľúčové slová: liečba závislostí – psychoterapia – terapeutická zmena