Hypotéza prokreačných zvykov ako vysvetlenie sezónnej variácie narodení pri alkoholizme

Grohol, M. – Groholová, V.

Hypotéza prokreačných zvykov bola Modestinom et al. (1995) navrhnutá ako pravdepodobné vysvetlenie sezónnej variácie počtu narodení pri alkoholizme. Čiastočne v súlade s niektorými inými prácami v Európe sme zistili v jednej predchádzajúcej práci (Grohol, 2010) prebytok jarných narodení. Cieľom tejto práce je overiť platnosť našich zistení a testovať prokreačnú hypotézu ako vysvetlenie. Metodika: Počas jedného roka sme zozbierali údaje od hospitalizovaných pacientov a pacientov A-klubu o dátumoch narodení ich blízkych príbuzných a rodinnej záťaži alkoholizmu a porovnali sezónne výkyvy počtu narodení, ktoré sme testovali pomocou chí-kvadrát testu. Výsledky: Súbor tvorilo 89 pacientov (77 mužov a 12 žien) s alkoholizmom (87 s dg. F10.2 a dvaja s F10.1), od ktorých sme získali údaje o 161 rodičoch, 191 súrodencoch a 90 deťoch. V porovnaní so súrodencami sa preukázal prebytok jarných narodení a pokles letných, výsledky však opäť nedosiahli úroveň štatistickej signifikancie (p = 0,44). Prokreačná hypotéza sa nepotvrdila žiadnym zo zvolených postupov. Záver: Existencia sezónnej variácie s nadbytkom jarných narodení sa aj napriek nesignifikantným výsledkom javí ako veľmi pravdepodobná, určite však nie je dôsledkom prokreačných zvykov rodičov. Vplyv sezónnosti na manifestáciu závislosti je najskôr len mierny, a preto obťažne dokázateľný v malých klinických súboroch. Nie je ale vylúčený intenzívnejší vplyv na iné aspekty alkoholizmu.

Kľúčové slová: sezóna narodenia – alkoholizmus – hypotéza prokreačných zvykov