Telesná lenivosť ako závislosť

Okruhlica, Ľ.

Úvod: Závislosť od cvičenia je v diagnostických systémoch síce nezaradený, ale za posledné desaťročia sa v odbornom diskurze objavujúci pojem. Zaujala nás však hypotetická myšlienka existencie protipólu – fyzickej hypokativity – lenivosti ako závislosti. Metódy: S použitím nami zozbieraných údajov z dostupných zdrojov z odbornej literatúry a s aplikáciou deskriptívnych kritérií 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie duševných porúch Svetovej zdravotníckej organizácie sme sa pokúsili preveriť možnú opodstatnenosť vytvorenia závislosti od telesnej hypoaktivity ako samostatnej, primárnej poruchy zdravia. Výsledky a závery: Možná nová diagnostická entita, či už ako syndróm závislosti od fyzickej hypoaktivity pri súčasnej kategoriáInej klasifikácii duševných porúch, alebo jednoducho ako závislosť v perspektíve nového dimenzionálneho prístupu v diagnostike duševných porúch, sa na základe nami spracovaných faktov javí byť ako opodstatnená a v klinickej praxi použiteľná.

Kľúčové slová: závislosť od cvičenia – závislosť od fyzickej neaktivity – závislosť od fyzickej hypoaktivity – lenivosť