Rodový aspekt v práci a službách pre užívateľov / užívateľky drog

Schnitzerová, E. – Antoničová, I.

Článok má teoreticko-prehľadový charakter. V jeho prvej časti sa popisuje uplatňovanie rodového hľadiska v službách pre užívateľov/užívateľky drog. V druhej časti sa načrtávajú možnosti skvalitnenia služieb pre ženskú klientelu a súčasne sa poukazuje na potrebu tvorby rodovo ústretových programov pre obe pohlavia.

Kľúčové slová: rod/gender a problematika drog – rodové rozdiely vo využívaní služieb pre závislých – rodovo ústretové služby a programy pre užívateľov/užívateľky drog