Alkoholová kardiomyopatia – má miesto aj v súčasnej psychiatrii?

Kyčina, P. – Murín, J.

Medziodborový pristup psychiater – kardiológ ako aj spoločný významný pool pacientov – konzumentov alkoholu – predpokladá pomerne častú prezentáciu klinickej jednotky alkoholová kardiomyopatia. Patogenéza, prevalencia ako aj iricidencia tohto ochorenia v podmienkach Slovenska nie je ani zďaleka kompletne známa. Od genetickej úrovne cez patogenetické pochopenie toxického vplyvu alkoholu na srdce sa dostávame od diagnostiky až po liečbu ochorenia, ktoré v kontexte komorbidít a komplikácií (hypertenzia, diabetes, arytmie, srdcové zlyhanie, psychické ochorenia) predstavuje aj v súčasnosti významnú spoločnú klinickú entitu s dopadom na prognózu pacienta – konzumenta.

Kľúčové slová: alkohol – alkoholová kardiomyopatia – kardiológ – psychiater – prognóza