Psychopatológia toxikománie prchavými látkami

Medvedecký, J. – Medvedecká, E.

Autori opísali 20 mladistvých toxikomanov s návykom na inhaláciu toluénu a trichlóretylénu. Všetci boli hospitalizovaní na psychiatrických oddeleniach Východoslovenského kraja, najmä pre suicidálny pokus. Zriedkavejší bol vznik intoxikačnej psychózy. Väčšina chorých vyrastala v disharmonickom rodinnom prostredí, mala psychopatické črty osobnosti, podpriemerný intelekt. Inhalácia bola motivovaná hlavne euforizačným účinkom chemikálie a zvláštnosťou zážitku. abstinenčné príznaky neboli výrazné, prevažovali dysfóriá a anxiety. Z psychopatologických príznakov v akútnej otrave dominujú poruchy vnímania a poruchy nálady. Zatial nemožno uviesť psychopatologické zmeny ako následky chronickej intoxikácie, avšak u všetkých mladistvých došlo k zvýrazneniu porúch správania sa (sociability). V súlade s literárnymi údajmi autori upozorňujú na nebezpečenstvo rozšírenia tohto druhu toxikománie najmä u mladých ludí.