Vybrané aspekty zneužívania návykových látok (hypnotík, analgetík, anxiolytík) u pacientov v séniu

Vladimír, A. – Vladimírová, M.

Zneužívanie návykových látok u pacientov v období sénia nie je problematika, s ktorou sa často stretávame v medicínskej praxi, ale nie je možné ju zabudnúť z viacerých pričin. Táto veková skupina pacientov často trpí na rôzne somatické choroby, užíva velké množstvo somatických liekov a trpí pridruženými psychiatrickými komplikáciami (najmä depresiou, nespavosťou), ktoré sa snaží často eliminovať užívaním najmä hypnotík a anxiolytík, ktorých denné dávky potom často zvyšuje a stávajú sa závislými väčšinou od benzodiazepínov. Ďalší dôvod je osamelosť týchto ľudí, ktorí príbuzných buď nemajú, alebo príbuzní o nich nemajú záujem, a preto nadužívanie väčšinou benzodiazepínov, ale aj liekov z iných skupín je pre nich akýsi únik z neradostného života, ktorý im už neposkytuje žiadne pozitívne perspektívy. Niekedy aj psychiatrická choroba (organické poškodenie mozgu) môže prispieť k vzniku a pretrvávaniu zneužívania a závislosti od týchto liekov.

KIúčové slová: pacienti v období sénia – somatické a psychiatrické choroby – benzodíazepiny – osamelosť