Postoje žiakov základných a stredných škôl k drogám

Niklová, M.

Nárast sociálno-patologických javov v spoločnosti v transfonnačnom a integračnom období vyvolal spoločenskú potrebu zvýšenia efektívnosti prevencie, osobitne primárnej. Toxikománia u detí a mladistvých je v súčasnosti veľmi alannujúci jav, pretože neustále klesá veková hranica prvého kontaktu s drogou. V prispevku sú prezentované výsledky výskumu realizovaného u 3279 respondentov na Slovensku. Výskum sa realizoval na 22 základných školách a 52 stredných školách so zameraním na zisťovanie osobných skúseností žiakov základných a stredných škôl s drogami.

Kľúčové slová: drogová závislosť – prostredie – prevencia – drogová závislosť u detí a mládeže – vplyv prostredia na vznik drogových závislostí – základné školy – stredné školy – sociálny pedagóg – rodina