Životný štýl ako jeden z možných prediktorov vývoja závislosti u mladých dospelých

Stanislav, V.

Referát sa pokúša o prepojenie Adlerovej koncepcie životného štýlu so súčasným problémom mladých dospelých, s cieľom poukázať na prínos adlerovského pristupu v oblasti teórie, výskumu a tiež v oblasti praxe. Najprv sa venujeme širšiemu teoretickému ukotveniu pojmu životného štýlu a jeho porovnávaniu. V ďalšej časti prezentujeme výsledky výskumu zameraného na súvislosť medzi životným štýlom utvárajúcim sa v detstve a možnou predikciou vývoja závislosti.

Kľúčové slová: individuálna psychológia – cit spolupatričnosti – životný štýl – závislosť