Kvalita života u ľudí závislých od alkoholu a jej zmena v priebehu liečby

Benkovič, A. – Garaj, V.

Kvalita života je osobnostno – emočno – kognitívna psychoref1exia trvalejšieho stavu jednotlivca, spočívajúca v porovnaní reality s ideálom, najmä podľa vyznávaných hodnôt, v kontexte spoločenstva, civilizácie, kultúry. Subjektívna pohoda je ako subjektívne pociťovaný stav, ktorý vyplýva z individuálnej skúsenosti osoby počas každodenného života, pričom výsledný stav je výsledkom súčtu pozitívnych a negatívnych epizód. Zmysel života je „všečiniteľom“, jeho nachádzanie či obohacovanie nepokladáme len za komponent, ale za univerzálny princíp kvality života. Problém abúzu a závislosti od alkoholu môžeme charakterizovať ako problém multidisciplinárnym. Kombinujú sa tu vplyvy sociálne, psychologické, biologické a v neposlednom rade aj spirituálne. Záleží od okolností, ktorý z vplyvov je v danom momente rozhodujúci. V skupine alkoholikov došlo po absolvovani liečby k štatisticky významnej zmene v celkovej kvalite života. Po absolvovaní liečby došlo v skupine alkoholikov k štatisticky významnej zmene z hľadiska zníženia nervozity.

Kľúčové slová: kvalita života – alkoholová závislosť – liečba