Môže byť slušný človek zároveň alkoholikom?

Valková, I. – Okruhlica, Ľ.

Podnetom pre náš výskum bola spoločensky zakorenená predstava, že osoba so závislosťou od alkoholu sa automaticky vyznačuje prvkami antisociálneho správania, čo vedie k predsudkom a jednotlivcov stigmatizuje. Cieľom štúdie bolo preskúmať, či sú klinické doklady toho, že existujú aj ľudia so závislosťou od alkoholu bez prejavov antisociálneho správania, a to počas niektorého obdobia alebo aj v priebehu celého ochorenia. Pacienti a metodika: Vo vzorke 128 aktuálne liečených pacientov pre závislosť od alkoholu v CPLDZ Bratislava (70,3 % mužov, 29,7 % žien; priemerný vek 45 (SD ± 11,5 roka) sme vykonali kvantitatívnu analýzu relevantných položiek dotaznika VAST a tiež obsahovú analýzu zdravotnej dokumentácie a vybraných kazuistík pacientov. Výsledky: 21,9 % pacientov nevykazovalo žiadne nami sledované prejavy antisociálneho správania nikdy vo svojom živote a v období intenzívneho rozvoja závislosti do 5 rokov pred vstupom do liečby sme ich nezistili až u 32,0 %. V dávnejšom období, to je v mladšom období rozvoja závislosti, nevykazovalo antisociáne prejavy až 57,8 % z nich. Závery: Oba nami použité metodologické prístupy podporili naše hypotézy. Bezpodmienečné spájanie závislosti od alkoholu s antisociálnym správanim sa javí byť bez vedeckého podkladu a je odborne neprijateľné.

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu – antisociálne správanie – labelling