Liečba závislosti od opioidov kombináciou buprenorfín-naloxón

Novotný, V.

Kombinácia buprenorfin-naloxón je novou možnosťou liečby závislostí. Buprenorfín je parciálny agonista μ-receptorov a antagonista κ-receptorov. Používa sa viac rokov na liečbu opioidnej závislosti (pri detoxifikácii ako aj pri substitučnej liečbe). Samotný buprenorfin sa však predsa len mohol zneužívať. Naloxón je čistý antagonista μ-receptora. Zabraňuje zneužitiu buprenorfinu pri intravenóznom podani v kombinácii. Tým výrazne klesá adiktívny potenciál buprenorfínu, pričom terapeutické možnosti kombinácie oproti samotnému buprenorfínu ostanú zachované pri sublinguálnom podaní. Je to možné vďaka odlišnej farmakokinetike sublingválne a injekčne podanému naloxónu. Popisujú sa klinické efekty, možné nežiaduce účinky v prácach z posledných rokov.

Kľúčové slová: buprenorfin – naloxón – ich kombinácia – liečba opiodovej závislosti