Duševní a behaviorální poruchy v důsledku vazebního uvěznění u poruch osobnosti a osob závislých na psychoaktivních látkách

Žukov, I. – Fischer, S. – Ptáček, R.

Článek se zabývá problematikou duševních poruch a poruch chování, k jejichž vzniku a rozvoji dochází v důsledku vazebniho uvěznění. Navazuje a rozšiřuje naši práci „Vybrané problémy práce s osobami závislými na psychoaktivních látkách v situaci vazebniho uvěznění“, publikovanou v časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti v roce 2008. Vazba znamená značnou zátěž, vyplývající zejména ze stresu a strádání v důsledku nemožnosti uspokojovat fyziologické a psychické potřeby. Dochá zí k selhávání obranných mechanismů a následným nežádoucím jevům, ke kterým patří poruchy vyžadující psychiatrickou a psychologickou intervenci a péči. Osoby závislé na psychoaktivních látkách bývají ve většině případů i poruchami osobnosti. Z toho vyplývá velká rozmanitost jejich možných psychických poruch a reakcí. Poznatky jsou využitelné a zcela jistě inspirativní pro forenzní psychiatrickou a psychologickou praxi. Uvádíme taktéž některé konkrétní příklady z naší vlastní znalecké praxe, které ukazují na možnou diagnostickou šíří poruch.

Klíčová slova: vazební uvěznění – stres – deprivace – poruchy osobnosti – osoby závislé na psychoaktivních látkách – schizofrenie – dissociativní poruchy – Ganserův syndrom – poruchy adaptačních mechanismů – simulace