Zvládnutie alkoholických delirantných stavov

Miššík, T. – Marcinková, A.

Autori porovnali liečebné výsledky pri delíriu tremens (113 prípadov) a pri predelirantných stavoch (93 prípadov) pri liečbe Chlorpromazínom a pri liečbe Meprobamatom. Sú toho názoru, že liečba Meprobamatom je vhodnejšia na lahšie zvládnutie stavu, menej je nežiaducich prejavov zo strany psychomotoriky, vegetatívneho a kardiovaskulárneho systému. Popísaná liečebná technika.