Obsahová analýza mediálních sdělení o drogách v ČR

Miovská, L. – Brachová, H. – Miovský, M.

Analýza médií je jedním z klíčových nástrojů pro porozuměni tvorby diskurzu v jakémkoli oboru. Adiktologie je v tomto procesu jako obor mimořádně zranitelná, neboť vysoká míra senzitizace některých témat je daná vlivem politiky a veřejného mínění, který ve srovnání s jinými oblastmi vědy a výzkumu výrazně překračuje obvyklou míru. Postupně tak napříč Evropou vzrůstá zájem o práci s médii a odborná obec tuto potřebu nejen reflektuje, ale současně si ji stanovila jako jednu ze svých priorit pro budoucí směřování celého oboru. Počátky používání kvantitativní obsahové analýzy mediálních sdělení spadají do prvních desetiletí dvacátého století. Tradici obsahových analýz médií dále rozvíjejí především němečtí a američtí badatelé studující vazby mezi politickou a mediální komunikací. Obsahová analýza mediálních sdělení o drogách je nejen u nás, ale také v zahraničí v počátcích. V České republice byl v roce 2003 iniciován systematický výzkumný zájem o toto téma na Katedře psychologie FFUP v Olomouci prostředníctvím studentského projektu (zapojeno bylo 5 studentů realizujících na tomto tématu své diplomové práce) a na práci tehdejší skupiny následně navázal pracovní tým Centra adiktologie PK 1. LF UK v Praze. Tento článek prezentuje výsledky tohoto studentského projektu, popisuje další vývoj a také výsledky dalších studií.

Klíčová slova: obsahová analýza – média – kvantifikace kvalitativních dat – škálování – adiktologie