Spiritualita, psychopatológia a závislosť od alkoholu

Ondrejka, I. – Farský, I. – Dóci, I. – Fedáková, E. – Adamík, P.

V práci sa zaoberáme vzťahom psychopatologických symptómov a spirituality u pacientov so závislosťou od alkoholu. Vysoká miera psychiatrickej symptomatiky môže byť jednou z prekážok úspešného priebehu liečby ako aj udržania liečebných výsledkov. Ukazuje sa, že spiritualita a jej komponenty (napr. nádej, zmysel života, religiozita) môžu predstavovať protektívny faktor miery psychického distresu. Cieľom práce bolo porovnať mieru psychopatológie a spirituality u závislých pacientov od alkoholu s kontrolnou skupinou, ako aj zistiť vzájomné vzťahy medzi spiritualitou, jej komponentmi a psychopatológiou u závislých pacientov od alkoholu. U pacientov sme zistili vyššiu mieru somatizácie, viac fóbií, vyššiu celkovú závažnosť priznakov, zároveň mali nižšiu mieru životnej zmysluplnosti a nižšiu spirituálnu pohodu v porovnani s kontrolnou skupinou. Najvýznamnejšie boli negatívne vzťahy psychického distresu s mierou životnej zmysluplnosti a nádeje.

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu – psychopatológia – spiritualita – životná zmysluplnosť – nádej – spirituálna pohoda