Hangover – Katzenjammer – Pľúšť

Turček, M.

Autor diskutuje o možnosti nahradenia slova kocovina – Katzenjammer – správnym slovenským výrazom, pričom cituje rozličné inojazyčné výrazy pre tento stav. Na základe Slovníka slovenského jazyka, ako aj na základe literatúry odporúča, aby sa používal namiesto výrazu „mať kocovinu“ výraz „plúšťať“. Aj ked v Slovníku slovenského jazyka nie je substantívny výraz pre uvedený stav, odporúča používať slovo „plúšť“, ako ho cituje aj G. K. Zechenter.