Nemedicínske použitie stimulancií predpisovaných v liečbe ADHD a fenomén mozgového dopingu – stručný prehľad problematiky

Šoltýsová, M.

Zneužívanie psychostimulačných liekov bez medicínskej indikácie za účelom zlepšenia kognitívnych funkcií - takzvaného „mozgového dopingu“ – má celosvetovo neustále stúpajúci trend. Vzhľadom na vysoké riziko vzniku závažných nežiaducich účinkov vrátane potenciálu rozvoja závislosti, a tiež s ohľadom na fakt, že dlhodobé následky užívania zdravými jedincami nie sú preskúmané, môžu stimulanciá predstavovať riziko, ktorého dopad zatiaľ nedokážeme odhadnúť. Fenomén mozgového dopingu sa stáva vážnym problémom verejného zdravotníctva v mnohých krajinách sveta a je jednou z najkontroverznejších tém moderných neurovedných disciplín.

Kľúčové slová: mozgový doping – zneužívanie predpisovaných stimulancií – porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)