Agresia a závislý jedinec

Benkovič, J. – Martinove, M.

Agresivita je vlastnosť, ktorá je spoločná zvieratám i ľuďom. Každý človek je agresor, aj keď sa značne odlišuje v miere agresivity a vo forme, akou ju prejavujeme navonok. Agresia patrí medzi najintímnejšie formy medziľudského kontaktu. Dotýkame sa svojich citov, svojich tiel a niekedy zabíjame. Ľudská agresia je nielen otázkou psychologickou, ale aj sociologickou a politickou. Vystupuje nielen ako problém vojnových krutostí, ale aj šikanovania, týrania, zločinných iných násilností. Je známe, že zneužívanie psychoaktívnych látok býva častou príčinou agresívneho správania. Tu je dôležitá dávka návykovej látky, individuálna citlivosť jedinca na psychoaktívnu látku, či dlžka užívania návykovej látky. Dobrotka uvádza, že popri fru strácii, strese a deprivácii je juvenilná delikvencia, alkoholizmus, narkománia, sexuálna volnosť prejavom vývinovej dezintegrácie juvenilnej osobnosti ako osobitný psychologický faktor, faktor delikvencie, teda aj agresívneho správania týchto jedincov.

Kľúčové slová: agresivita – závislosť